tren

Vaginisme

VaginismeHypnotherapie bij de Behandeling van Vaginisme
 
Hypnotherapie bij de behandeling van vaginisme heeft succes. Bij samentrekking van de spieren van het onderste 1/3 deel van de vagina kan primair vaginisme worden behandeld met hypnotische ontspanning en hypnotische symptoomverplaatsing.
 
Behalve samentrekking van de spieren van het onderste 1/3 deel van de vagina bij vaginismepatiënten, behandelen wij, door toepassing van analytische hypnotherapie en “verbeelding en cognitieve en gedragstherapie” onder hypnose, vaginisme ook in gevallen waarin angst en paniekaanvallen worden geconstateerd vanwege het beschouwen van seksualiteit als slecht en weerzinwekkend, seksuele verboden, onjuiste denkbeelden, dan wel seksuele aantastingen.
 
Ontspanning door hypnotherapie heeft, in gevallen waarin ik het, na opheffing van de angst, paniek en onjuiste denkbeelden, noodzakelijk acht, ook succes bij een uitbreiding tot een gecombineerde toepassing van hypnotherapie en gedragstherapie.
 
Ik heb in Turkije een groep samengesteld met betrekking tot vaginisme. We hebben nu 900 leden. Binnen een termijn van een jaar zijn netto 86 vrouwen door de door ons verstrekte werkboeken en oefeningen alsmede door onderwijs en motiverende steun op afstand, in staat geraakt om gemeenschap te hebben.
 
Waar Heeft Uw Vaginisme Mee Te Maken? Mensen krijgen door verschillende oorzaken te maken met problemen. Vaginisme - dat wij in het algemeen, en eigenlijk onjuist, omschrijven als het feit dat u geen seksuele gemeenschap kunt hebben onder hetzelfde dak - komt in feite doorgaans voort uit angsten en zorgen. Het kan zijn dat er alleen sprake is van automatische onderbewuste handelingen die u zonder dat te willen verricht, zoals aanspanning van uw benen en het met uw handen wegduwen van uw partner, maar een en ander kan tevens gepaard gaan met samentrekking van de vaginale spieren.
 
Uw onderbewustzijn en lichaam worden beïnvloed door vier verschillende modellen:
1- Gedragsmodel: Er is sprake van een aantasting of een slechte seksuele ervaring uit het verleden. Of u hebt op jonge leeftijd een stel gezien dat seks had, de positie van de vrouw als pijnlijk en onaangenaam ervaren, en zonder het in de gaten te hebben het gedrag overgenomen. En een andere oorzaak is verboden gemeenschap binnen de familie. (Incest)
2- Cognitief Model: De verboden die uw familie of uw omgeving u in het verleden heeft opgelegd met betrekking tot seksualiteit, dan wel “eerste keerervaringen” die uw vriendinnen u als Freudiaanse nachtmerries uit de doeken hebben gedaan… Indien u geen slechte ervaring hebt gehad, dan vormt het in uw onderbewustzijn met betrekking tot seksualiteit min of meer negatieve schema’s, en bij seksuele gemeenschap worden deze schema’s actief en leiden langs een onbewust reflexkanaal tot ongewilde samentrekkingen uwerzijds… U hebt uw lichaam niet meer onder controle… Een onjuist geprogrammeerde automatische piloot bestuurt u…
3- Het Dynamisch Model is een Freudiaanse benadering. Een en ander vloeit voort uit problemen in de geestelijke ontwikkelingsstadia.
4- Existentieel Model: Er is in het verleden geen sprake geweest van aantasting en evenmin van een negatief opvoedingsschema… Het kan zijn dat u evenmin een probleem heeft op het gebied van dynamisch gestel. Als u desalniettemin geen seksuele gemeenschap kunt hebben, wordt het existentieel model van kracht. Uit onderzoek van deze stellen blijkt dat de man niet voldoende aandacht besteedt aan de vrouw. Terwijl alles vanzelf zou moeten gaan, zet de vrouw een onbewuste automatische beweging in werking waarmee ze zich kan uitdrukken naar haar partner toe. Tijdens de seks spannen haar benen zich, ze duwt haar partner met de hand weg, ontvlucht het bed, en huilt zelfs… Zonder het in de gaten te hebben, laat ze haar partner voelen dat ze bestaat. Uw probleem kan samenhangen met een van deze vier hoofdoorzaken, maar ook met allemaal of een aantal daarvan. Onder hypnose nu, dalen wij af tot de fundamenten van uw bij u al dan niet bekend probleem, stellen wij vast bij welk model of welke modellen dat aansluit, en bieden al naar gelang daarvan een benadering aan. Als het probleem in het bijzonder verband houdt met het existentieel model, dan leren wij de vrouw nieuwe manieren om haar bestaan aan haar partner te doen voelen, en geven wij de man onderwijs om de vrouw aandacht en steun te geven. Als er bijvoorbeeld een existentieel model aan het vaginisme ten grondslag ligt en wij hierop geen acht slaan en een en ander proberen op te lossen en oplossen met gedrags- ofwel cognitieve methoden, dan kan er misschien gemeenschap plaatsvinden. De keerzijde van de medaille is dan echter dat wij de vrouw haar reflexmatig gedrag ontnemen waarmee zij met een onbewust verlangen zonder het in de gaten te hebben haar existentie doet voelen. Zij voelt zich naar zoals een kind wiens suikerspin is afgepakt. Hetzelfde mechanisme treedt in werking bij de vrouw van wie u dacht haar genezen te hebben, en veroorzaakt in de daarop volgende periode zorgen, benauwdheid en stress (anxiety) waarvan de vrouw de oorzaak niet precies kent. In de periode die volgt, leidt dit ertoe dat de gemeenschap haar geen genot verschaft, en dat zij niet tot een orgasme kan komen… In vergelijking tot andere soorten therapie is hypnotherapie bij vaginisme zeer succesvol door haar voordelen als de snelle vaststelling van een model of modellen, wat een gemakkelijke analysemogelijkheid biedt, toename van de suggestibiliteit, en het bieden van een snel geestelijk ingrijpen gericht op de vastgestelde oorzaak… Ondanks het feit dat bovendien wordt gezegd dat deze situatie, die wordt geïnterpreteerd als samentrekking van de vaginale spieren en het niet toestaan van gemeenschap, in 1% van de gevallen voorkomt, kan dit percentage met belemmering van gemeenschap door angsten en gebeurtenissen die zijn verdrongen naar het onderbewustzijn, oplopen tot 20%. Vanzelfsprekend zou het niet juist zijn om deze hoge percentages op te vatten als echte vaginismen. Angst en gebeurtenissen die zijn verdrongen naar het onderbewustzijn, leiden namelijk tot aanspanning van de benen en het opkomen van angsten voor pijn en leed. Dit is in ons land het voornaamste probleem van meer vrouwen dan wordt verondersteld.
1- Ongeveer 2% echte vaginismen, samentrekking van de vaginale spieren
2- Angst voor pijn en leed en denkbeelden met betrekking daartoe
3- Een lage pijngrens
4- Een seksueel trauma uit het verleden
5- Psychosomatische invloed van een onbewust denkbeeld of onbewust gedrag dat is verdrongen naar het onderbewustzijn
6- Vaginisme dat ontstaat in reactie op het feit dat de vrouw wordt gezien als een artikel en wordt beschouwd als een seksueel object
7- Mijden van de man in een samenzijn dat niet geschikt is en vaginisme dat zich in relatie hiertoe ontwikkelt
8- Gevallen die te maken hebben met pijnlijke of agressieve behandeling bij de eerste keer of voor het huwelijk
9- Denkbeelden dat seksualiteit en gemeenschap vies, weerzinwekkend of verwerpelijk zijn
10- Overdreven verhalen over de eerste keer die de vrouw van haar vriendinnen heeft gehoord
11- Gebruik van zetpillen in de kinderjaren
12- Een klap die of letsel dat betrokkene in het verleden heeft opgelopen in de genitale zone
13- Het opgroeien met strenge verboden en taboes ten aanzien van seksualiteit
14- Onjuiste denkbeelden
15- Een ongemerkt ontstane kinderlijke overtuiging dat seksualiteit slecht is, kan eveneens leiden tot vaginisme.
Het is mogelijk om meer voorbeelden te noemen, maar bij beoordeling van deze voorbeelden kunnen wij niet verder gaan zonder het gezegde “er zijn eigenlijk geen ziekten, maar alleen patiënten” in herinnering te brengen. In de eerste plaats wordt er geluisterd naar het verhaal van degene die om advies vraagt. Beoordeeld wordt hetgeen betrokkene ons verschaft op het niveau van bewustzijn. Gepoogd wordt om helder te krijgen waarmee betrokkene wordt geconfronteerd bij haar seksuele ervaringen. Aan degene die om advies verzoekt, wordt informatie verschaft over hypnose. Na toestemming wordt een voorseance belegd die bestaat uit inductie. Het doel hierbij is meting van de trancediepte van degene die om advies verzoekt en onderzoek van de reactie die betrokkene geeft op suggesties. Een individu dat met succes door de voorseance komt, wordt toegelaten tot een therapie van 4 seances met telkens een week ertussen. Voorgesteld wordt om tussen de seances te proberen om gemeenschap te hebben. De problemen waarmee betrokkene wordt geconfronteerd, worden op een volgende seance opnieuw beoordeeld, en er wordt voorrang gegeven aan suggesties gericht op die problemen. Bij de behandeling van vaginisme passen wij de hypnotherapie (directe en indirecte suggesties, symptoomonderdrukking, symptoomverplaatsing, verbeelding, hypnodrama, hypnoanalyse, Ericksoniaanse methoden en transpersonale benadering) toe met behulp van allesomvattende psychotherapie (gedrags - cognitief - dynamisch - existentieel) toegespitst op het individu.
Indien het een echt vaginisme betreft - gerelateerd aan samentrekking van de spieren - dan wordt middels gebruik van ontspanningstechnieken en symptoomverplaatsingstechniek de samentrekking van de spieren opgeheven.
Indien er sprake is van angst of pijn dan wel van een andere gebeurtenis uit het verleden, dan concentreren wij ons met hypnoanalyse, dat wil zeggen met leeftijdsregressie, op die gebeurtenis, en wordt het doorgemaakte nare moment uitgeschakeld. Bij elke vrouw op vruchtbare leeftijd kan vaginisme worden waargenomen. Het kan voorkomen tijdens de eerste ervaring, en eveneens, met een lage waarschijnlijkheid, na een later trauma dan wel na ernstige woordenwisselingen en ruzies met de partner.
Wij gaan een empathische dialoog aan met degenen die ons om advies vragen, beoordelen hun problemen als waren het onze eigen problemen, en bieden zo een benadering aan. Als het probleem door de partners namelijk wordt behandeld als een taboe en een geheim dat niet aan het licht mag komen, dan spreiden zij tegenover de arts dezelfde moeilijkheid ten toon. Middels de dialoog die tot stand komt na de eerste seance, wordt er een volledige harmonie bewerkstelligd. Tijdens de hypnoseseance kan de man zijn partner met gemak volgen met behulp van het gesloten cameracircuit dat wij hebben opgezet. Dit vormt een afzonderlijke factor die vertrouwen geeft.
Na de seances wordt er hetzij per telefoon hetzij per mail geluisterd naar de ervaringen en de problemen waarmee betrokkenen worden geconfronteerd, en worden er nieuwe benaderingen aangeboden. Zodoende vinden zij echte steun voor problemen waarmee zij jarenlang in eenzaamheid hebben moeten leven. Met vertrouwen naderen zij stap voor stap de oplossing van het probleem.


Blog

Onderzoek